RODO

Wągrowiec, dnia 25 maja 2018 r.

 

 

Informuję, że z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str.2) zwanymi dalej: „rozporządzeniem 2016/679” i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.). W związku z tym Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu przekazuje informacje dotyczące zakresu i zasad przetwarzania od 25 maja 2018 r. danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu:

1. Klauzula informacyjna dla członków Spółdzielni i osób posiadających tytuł prawny do lokalu w zasobach Spółdzielni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Spółdzielni przez członków Spółdzielni i osób posiadających tytuł prawny do lokalu w zasobach Spółdzielni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Klauzula informacyjna dot. kontrahentów Spółdzielni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Spółdzielni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Zgoda oferentów – osób fizycznych w ramach prowadzonych przez Spółdzielnię postępowań przetargowych i zleceń w zakresie robót budowlanych, remontowych oraz konserwacyjnych na rzecz Spółdzielni oraz dla osób ubiegających się o zawarcie ze Spółdzielnią umowy w trybie bezprzetargowym w szczególności na sprzedaż, dostawę, roboty budowlane, świadczenie usług, o dzieło, zlecenie itp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla oferentów – osób fizycznych w ramach prowadzonych przez Spółdzielnię postepowań przetargowych i zleceń w zakresie robót budowlanych, remontowych oraz konserwacyjnych na rzecz Spółdzielni oraz dla osób ubiegających się o zawarcie ze Spółdzielnią umowy w trybie bezprzetargowym w szczególności na sprzedaż, dostawę, roboty budowlane, świadczenie usług, o dzieło, zlecenie itp.